Welkom bij

Wereldwinkel IJsselstein

Privacy beleid Stichting Wereldwinkel IJsselstein

Uitgangspunt:
Het bestuur van de Stichting Wereldwinkel IJsselstein baseert haar onderstaand
privacy beleid op wettelijke regels en uitgangspunten, zoals beschreven in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Doel registratie persoonsgegevens:
De Stichting registreert persoonsgegevens van:
  • vrijwilligers die zijn verbonden aan de stichting
  • klanten van de stichting
  • leveranciers van de stichting
  • relaties van de stichting
  • geboortedatum (enkel van vrijwilligers van de stichting)
De stichting registreert van bovenstaande personen uitsluitend die persoonsgegevens die van belang zijn om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren.

Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens:
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de bescherming van de
persoonsgegevens. Welke gegevens worden in het bestand opgenomen?
Van bovengenoemde personen worden onderstaande gegevens geregistreerd:
naam
adres, postcode en huisnummer
e-mail adres
telefoonnummer
Daarnaast worden ook bankrekeningnummers geregistreerd als vrijwilligers
onkosten declareren, er op rekening wordt gekocht en als het leveranciers betreft.
Bestanden van personen worden digitaal geregistreerd en zijn opgeslagen in een
Dropbox map waar alleen bestuursleden toegang toe hebben.
Vrijwilligersovereenkomsten en gespreksverslagen worden bewaard bij het secretariaat. In de winkel ligt een lijst met namen, adressen en telefoonnummers van de vrijwilligers.
E-mailadressen worden bewaard via het extranet van de LVWW en zijn beveiligd
met een wachtwoord. Dit wordt enkel verstrekt aan bestuursleden, contactpersonen van
de winkelgroep, leden van de inkoopgroep en de systeembeheerder.
De stichting bewaart geen bijzondere persoonsgegevens van geregistreerde
personen.

Informatie over persoonsgegevens aan belanghebbenden:
Nieuw vrijwilligers, klanten, leveranciers en relaties, worden bij aanmelding
geïnformeerd over het privacy beleid van de stichting en verwezen naar de website
voor de inhoud van het beleid. Daarnaast geven zij bij aanmelding schriftelijk
toestemming voor het beheer van hun persoonsgegevens door de stichting.
Geregistreerde personen kunnen hun gegevens te allen tijde opvragen bij het
secretariaat van de stichting.

Bescherming van gegevens:
De stichting maakt van bestanden die persoonsgegevens bevatten geen kopieën of
backups.
Vrijwilligersovereenkomsten worden door het secretariaat zodanig beheerd dat
alleen het secretariaat toegang heeft tot deze gegevens. De persoonsgegevens in Dropbox en Outlook zijn beveiligd met wachtwoorden.

Beheer van de gegevens:
Het dagelijkse beheer en verwerking van persoonsgegevens is neergelegd bij het
secretariaat. Er zijn door het stichtingsbestuur geen afspraken gemaakt met
externe partijen over het verwerken van persoonsgegevens. Er is daarom geen verwerkersovereenkomst.
 
Vragen en klachten:
Voor vragen en/of klachten over de registratie, de verwerking van
persoonsgegevens of eventuele datalekken, kan door elke belanghebbende contact
worden opgenomen met de voorzitter of secretaris van het bestuur. Het bestuur zal
desgevraagd met de klager/vrager in gesprek gaan om te komen tot bevredigende
antwoorden of oplossingen voor de klachten.